Προϋποθέσεις & Κανόνες Συμμετοχής

  • Κατώτερο όριο ηλικίας τα εικοσιένα έτη (εμπειρίες από την συμμετοχή σε ομάδες πριν το 21 της ηλικίας δεν υπολογίζονται).

  • Κατοχή πτυχίου ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής, σε αντικείμενο σχετικό με την ψυχική υγεία και όχι μόνο.

  • Ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει και να συμφωνεί με τους κανόνες εργασίας και την εμπλοκή του στις διαδικασίες που απαρτίζουν την εκπαίδευση στο σύνολό της, καλύπτοντας τουλάχιστον το προτεινόμενο «επαρκές» φάσμα ωρών.

  • οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συμμετοχή είτε στην ομάδα της εισαγωγικής εκπαίδευσης, είτε σε ένα ή περισσότερα αυτοτελή εργαστήρια ψυχοδράματος, όπως και να έχουν πραγματοποιήσει μια ατομική συνάντηση/συνέντευξη με τη συντονίστρια

Πτυχίο

Το πτυχίο Ψυχοδραματιστή χορηγείται από το ΨΥΚΑΠ, και είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Η εκπαίδευση τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που ορίζει η FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) και οι  IAGP (International Association for Group Psychotherapy), EAP (European Association for Psychotherapy).