Κοινωνιομετρία

Blatner,A. Tele: The Dynamics of Rapport. In: Psychodrama since Moreno. Edited by P.Holmes, M.Karp, M.Watson.

Blatner, A. (2006). Sociometry:The Dynamics of Rapport.

Clayton, Max. (1995). The preparation and writing of a social and cultural atom paper. AANPA Journal. pdf

 

Kalman,Torna. Η σημασία του Τήλε και των Κοινωνικών Ατόμων στο Ψυχόδραμα. pdf

Moreno, J.L. (1940). Psychodramatic Treatment of Psychoses. Sociometry, Vol.3, No2, pp.115-132.

Moreno, J.L. (1947). Sociometry and the Social Psychology of G.H.Mead. Sociometry, Vol.10, No.4, pp.350-353. pdf

Moreno, J.L. (1945). Scientific Foundations of Group Psychotherapy. Sociometry, Vol.8., No.3/4. Group Psychotherapy: A Symposium, pp.77-84.

Moreno, J.L. (1946). Psychodrama and Group Psychotherapy. Sociometry, Vol.9, No. 2/3., pp.249-253.

Moreno, J.L. (1947). The Social Atom and Death. Sociometry, Vol.10, No.1, pp.80-84.

Moreno, J.L (1947). Organisation of the Social Atom. Sociometry, Vol.10., No.3., pp.287-293.

Moreno, J.L. (1952). A note on Sociometry and Group Dynamics. Sociometry, Vol.15, No 3/4, pp.364-366. pdf

Moreno, J. L. (1953). Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Psychodrama. Beacon, NY: Beacon House. free online

Μoreno, Ζ, ΤThe Function of “Tele” in Human Relations. pdf

Sacks M. James. The letter. Brooklyn N. York. pdf

Δυναμική των Ομάδων

Akram,Aisha. (2013). Group Develpment Theory and Practice. Middle-East Journal of Scientific Research 16(10):1428-1435, Idosi Pubilcations.

Group Development Theory: Bion, Bennis and Shepard, Schutz, Tuckman, Tuckman & Jensen. Introduction article.

Bion W.R., Different perspectives on Group Work. The perspective of Bion W.R. pdf

Bion W.R. Different perspectives on Group Work. The perspective of Bion W.R (Μετάφραση στα Ελληνικά): Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ομαδική δουλειά. Η οπτική του W.R. Bion. pdf

Clayton G. Max. (1994). Effective Group Leadershiph. Austrlalia: ICA PRESS. 

Ναυρίδης, Κλήμης. (2005). Ψυχολογία των Ομάδων. Κλινική Ψυχοδυναμική Προσέγγιση. Αθήνα. Εκδ.Παπαζήση.

Wheelan, A.Susan. (2003). Group develpment across time: reality or illusion?. Small Group Research, Vol.34, No2., Sage Public