top of page

Δεξιότητες ψυχοδραματιστή

Παραγωγός-Σκηνοθέτης

Πώς πραγματοποιείται-χτίζεται μια ψυχοδραματική συνέντευξη και το πώς στήνεται ένα παιχνίδι-εκδραμάτιση.

Αυθορμητισμός & δημιουργικότητα: ζωντανή «παρακολούθηση» της αναδυόμενης εμπειρίας από στιγμή σε στιγμή

Εύστοχη χρήση ψυχοδραματικών τεχνικών.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Αντίληψη του νέου ρόλου τη στιγμή γέννησής του στο δράμα και εκπαίδευση ρόλου στη διεύρυνση και ενσωμάτωσή του με κατάλληλες δραματουργικές παρεμβάσεις.

 

Κλινικός αναλυτής

Ανάλυση της προσωπικότητας με βάση τη θεωρία των ρόλων και κλινική αξιολόγηση.

Ικανότητα παρατήρησης και καταγραφής στοιχείων των ρόλων και σχέσεων των ρόλων και αναζήτηση των κεντρικών πτυχών ενός ρόλου ή ενός συστήματος ρόλων.

Εφαρμογή της θεωρίας των ρόλων και των συστημάτων ρόλων στο «εδώ και τώρα» της συνάντησης.

Διαρκής σχηματισμός υποθέσεων και διερευνητικών συμπερασμάτων ως προς τις αξίες ή εικόνες ζωής που είναι συναφείς με το αναδυόμενο θέμα.

Συσχέτιση των ρόλων με κοινωνικά συστήματα, το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου.

Θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση την ανάλυση ρόλων και εκπαίδευση σε ρόλο.

Διεύρυνση λειτουργικών ρόλων και υγιούς προσωπικότητας.

 

​Κοινωνιομέτρης

Παρατήρηση των σχέσεων αλληλεπίδρασης των ατόμων μέσα στην ομάδα και της πορείας εξέλιξής τους μέσα στην ομάδα.

Ανάλυση και παρακολούθηση της ομάδας με βάση τις κοινωνιομετρικές σχέσεις.

Παραγωγή αλληλεπίδρασης των μελών με σκοπό τη διεύρυνση «τήλε» επαφής—αυθεντική επικοινωνία και ανάπτυξη οικειότητας.

Ο συντονιστής ενθαρρύνει την έκφραση των θεμάτων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, διευκρινίζει τη φύση του ζεστάματος μέσα στην ομάδα και στο άτομο και κάνει παρεμβάσεις για να βοηθήσει για να ενισχύσει τη συνεχή ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση του κεντρικού θέματος ενδιαφέροντος.

Ο τρόπος για την επίτευξη μιας τέτοιας διευκρίνησης περιλαμβάνει ομαδοκεντρικές, διαδραστικές και καθοδηγούμενες από τον συντονιστή τεχνικές ζεστάματος.

 

Συστημικός-Ομαδικός αναλυτής

Ικανότητα αντίληψης μιας ομάδας σαν ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από διαφορετικά, αλλά σχετιζόμενα μεταξύ τους στοιχεία.

Ικανότητα αντίληψης της ομαδικής διαδικασίας, σε σχέση με το κεντρικό θέμα που απασχολεί την ομάδα.

Παρατήρηση δυναμικών συνολικά της ομάδας ως οντότητα και τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας ώστε να γίνει συνοχική.

Ικανότητα ανάπτυξης τεχνικών και μεθόδων κατάλληλων ως προς το κεντρικό θέμα της ομάδας, το επίπεδο ανάπτυξης και εξέλιξης της ζωής της ομάδας καθώς και η ικανότητα επεξεργασίας και μετατροπής των τεχνικών αν χρειαστεί.

Ικανότητα του συντονιστή να ζεστάνει την ομάδα σε πτυχές που σχετίζονται με τη ζωή και να τις εκδραματίσει.

Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης της συνοχής και της εμπιστοσύνης μέσα σε μια ομάδα και ικανότητα ανάπτυξης ενός κλίματος που οδηγεί στη νέα μάθηση.

Διερεύνηση συστημάτων μέσα στα οποία ανήκουν, αλληλεπιδρούν και εκφράζονται οιρόλοι και γενικά η προσωπικότητα του ατόμου.

Συσχετισμός δράσης με το σύστημα που απεικονίζει και ζέσταμα των μελών σε αυτό (οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτισμικό)

Επιδιόρθωση κοινωνικού ατόμου

 

>>Δουλεύοντας με το σημείο όπου κάποιος αναπτύσσει ή πάει να αναπτύξει λειτουργικούς ρόλους

Ο συντονιστής αναπτύσσει μέσα του τη συνείδηση της δυναμικής και των δυνάμεων που κινητοποιούν το κάθε άτομο να αναπτύσσει ιδανικά και να εκφράζει στη ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο σταδιακά μαθαίνει και δίνει αξία στη δημιουργική διάνοια που κρύβεται μέσα στον καθένα.

 

>>Ανάπτυξη αυτό-επίγνωσης.Ο συντονιστής αποδέχεται την ευθύνη των πράξεων και των εμπειριών του και εκδηλώνει την αυξανόμενη επίγνωση της δικής του διαδικασίας ανάπτυξης και των σχέσεών του με τους άλλους ανθρώπους, το χρόνο, το χώρο και τις εξωτερικές συνθήκες. Υπάρχει αποδοχή του έξω κόσμου σε αντίθεση με την εξαπόλυση κατηγοριών στους άλλους και στην επίρριψη ενοχών στις συνθήκες της ζωής.

 

Συνοδεύοντας τον άλλο στο ζέσταμά του—“being with”

Ο συντονιστής αναπτύσσει την ικανότητά του να δουλεύει στο «εδώ και τώρα» και την εμπειρία όπως αναδύεται από στιγμή σε στιγμή. Αυτό συνεπάγεται το να μπορεί κάποιος να κινείται σε μη ασφαλείς-μη ελεγχόμενες ή προβλέψιμες περιοχές όπου κυρίως λειτουργεί ένα άλλο είδος διάνοιας, συναισθηματικής-διαισθητικής περισσότερο παρά διανοητικής. Εκεί, μπορεί να είναι «ευάλωτος» (να το αντέχει και να το επιτρέπει αυτό) και παρόλ’ αυτά να συνεχίζει να σχετίζεται με τον πρωταγωνιστή και την κατάσταση, μένοντας δίπλα του σε αυτό που βιώνει με ανοιχτότητα και χωρίς προσδοκία. Έτσι δημιουργείται η κατάλληλη «επαφή» που θα επιτρέψει την αύξηση του ζεστάματος του ατόμου στο θέμα του και την ανάδυση της έκβασης-τελικού συσχετισμού του ατόμου με αυτό στη δεδομένη στιγμή.

 

>>Καλλιέργεια και έκφραση μιας γενικής στάσης ύπαρξης που εκφράζει ανοικτότητα, πηγαίο ενδιαφέρον για τον άλλον, ενεργό εμπλοκή με τους ανθρώπους και την κοινωνική ζωή , αυθορμητισμό, εμπιστοσύνη στον εαυτό και τους άλλους.

bottom of page